Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť Archanjel Slovakia, s. r. o., Bijacovce 212, 053 06  Bijacovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 35575/V  (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je vypracovaný v súlade s §18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, čím riadne informuje spotrebiteľa ( ďalej len „Kupujúci) o podmienkach, mieste a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“).

I. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANEJ VECI

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Na výrobky predané po 1.4.2004 je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu pri predaji takejto veci záručný list s vyznačením záručnej doby.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v záručmej dobe vždy s dokladom o kúpe. Pri výrobkoch so záručným listom je Kupujúci povinný predložiť aj záručný list. Reklamovaný tovar predkladá vždy kompletný so spotrebiteľským obalom. V prípade nekomplatného tovaru, nie je možné vrátenie peňazí, je možná oprava, alebo výmena poškodených dielov.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri zložitých prípadoch reklamácií rozhodne do 3 dní, najneskôr však do 30 dní. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčastí veci, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľahom na cenu tovaru alebo závažnosti vady. V prípade nepoužívaného výrobku, môže Kupujúci požadovať výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu, použitá vec, alebo opravovaná vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. V prípade, ak zákazník požaduje výmenu, prípadne opravu, môže zákazník reklamáciu uplatniť.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatiia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho môžu byť upravené aj osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim a v prípade rozporu medzi osobitnou zmluvou a týmto reklamačným poriadkom, platia ustanovenia osobitnej zmluvy.

Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, riadia sa právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom a platným právom Slovenskej republiky.

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky zmeniť tento reklamačný poriadok. Túto zmenu spolu s určením jej účinnosti oznámi zverejnením v priestoroch svojej prevádzky a na svojej internetovej stránke: www.autodielyspis.sk

Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou Archanjel Slovakia, s. r. o. nadobúda účinnosť dňom 01.09.2014.

V Bijacovciach 01. 09. 2014